ارجحیت منهول های پلی اتیلنی بر منهول های آجری و بتنی

  • عدم وجود نشت فاضلاب از منهول های پلی اتیلنی نسبت به آجری و یا بتنی با آبروی سیمانی بدلیل تخریب سیمان در برابر مواد شیمیایی و ضربه پذیری ناچیز سیمان در هنگام عبور ذرات معلق در جریان فاضلابی

 1

  • در مقابل مواد شیمیایی و سولفاته در آبهای زیر سطحی مانند مناطق جنوب کشور و همچنین در هنگام بارندگی نفوذ این مواد شیمیایی باعث خوردگی سیمان و آجر در منهول های آجری و بتنی می گردد.

2

  • بدلیل خلل و فرج فراوان در منهول های آجری و همچنین تراوایی بتن، در محل اتصال قطعات پیش ساخته بتنی، دیواره داخلی همواره مرطوب بوده و علاوه بر ایجاد جریان اضافه (Over How) امکان لانه گزینی جانوران موذی مانند سوسک و موش فراوان بوده و در صورتیکه در منهول های پلی اتیلنی این مورد تحت هیچ عنوان وجود ندارد.

3

  • هنگام وقوع زلزله به خصوص در ایران بررسی های فراوان نشان از تخریب منهول های آجری دارد در صورتیکه منهول های پلی اتیلنی کاملا در برابر اینگونه لرزش ها مقاوم و انعطاف پذیر هستند.
  • اتصالات لوله به منهول در منهول های آجری و بتنی همواره با مشکل مواجه بوده است و در زمانیکه نشست جزیی زمین اتفاق می افتد این نشست به حداکثر می رسد و با نفوذ ریشه درختان به تدریج منهول دچار تخریب می‌گردد. اتصال لوله در منهول های پلی اتیلن با تغییر زاویه تا 10 درجه نیز باعث نشت نمی گردد.

4

  • ایجاد گاز فاضلاب (سولفید هیدروژن H2S) و رطوبت باعث تشکیل اسید سولفوریک در دیواره های منهول های آجری و بتنی می گردد و باعث تخریب مهنول در طول زمان می گردد. با این وجود در منهول های پلی اتیلنی تاثیری بر روی دیواره ندارد.

5