كارگذاري عملياتي دريچه هاي كامپوزيتي همانند دريچه هاي چدني صورت ميگيرد، اما رعايت نكات ذيل در موقع نصب ضروري است:
سطح كارگذاري كلاف دريچه بايستي تراز بوده و قبلاً سطح زيرين آن كاملاً كوبيده شده و به وسيله سيمان با دانه بندي مناسب یکدست وتراز شده باشد (تراز بودن سطح تماس كلاف يك اصل ضروري است ) .
كلافهاي كامپوزيتي به عنوان نگهدارنده بوده و نقش حائل را دارند و كلاف بايد به صورتي بر روي منهول قرار گيرد كه كليه بار اعمالي را به خاک ( Backfill ) اطراف منتقل نمايد. به عبارتي زير لبه هاي داخلي كلاف ومحل قرار گرفتن دريچه بايد كاملا بر روي آجر چینی دور دهانه منهول و یا در صورت استفاده از دال بتنی ، درست روی دال بتنی قرار گیرد.كلاف يا قاب دريچه بايد با حفره منهول كاملاً در يك راستا بوده و كلاف به يك طرف متمايل نباشد .بعد از كار گذاشتن كلاف، كنترل تراز بودن ثانويه كلاف ضروري است .

بعد از رعايت نكات بالا و اطمينان از ثابت ماندن كلاف اقدام به اعمال سيمان كاري به اطراف سطح پله مانند كلاف تا همسطح شدن آن تا نقطه تاج قاب دريچه ميشود .بعد از گيرايش و ثبات كامل كلاف، دريچه از يك طرف بر روي لبه طوقه قرار گرفته و با هل دادن بسيارملايم دريچه بر جاي خود خواهد نشست. علاوه بر اين مي توان دريچه را به وسيله آچار مخصوص برداشت و بر روي حفره طوقه قرار داد. (طريقه دوم باعث افزايش طول عمر محصول خواهد گرديد)از پرتاب نمودن درب دريچه به صورت ايستاده به منظور جاگذاري در كلاف پرهيز شود .


بهره برداري
جهت خارج نمودن دريچه از محل خود و بهره برداري، آچار مخصوص را در درون حفره های تعبيه شده به روي دريچه قرار داده و به صورت عمود از جاي خود خارج نمایید.