چربی گیر

جداکننده یا چربی گیر محصولی دیگر از شرکت پلیمر روشان

چربی گیر پلیمر روشانGrease Trap Copy

جداکننده یا چربی گیرها در هرجایی که آلودگی آب با روغن . یا سایر مواد سبکتر از آب وجود دارد مورد نیاز هستند. آبهای آلوده مانند خروجی آشپزخانه ها، فست فودیها و غیره قبل ازاینکه به جریان فاضلاب تخلیه شوند، ابتدا توسط چربی گیرها جداسازی شده تا در مسیر فاضلاب گرفتگی و انسداد ایجاد ننمایند.

 

چربی گیرهای پلیمر روشان چطور کار میکند؟

اساس کار چربی گیرهای شرکت پلیمر روشان ثقلی بوده و در نتیجه جداسازی، غلظت روغن در خروجی چربی گیر به کمتر از 100 میلی گرم برلیتر تقلیل پیدا میکند.

بزرگترین ویژگی چربی گیرهای شرکت پلیمر روشان بصورت یکپارچه تولید شده و هیچگونه جوشکاری دستی (اکسترودری) در تولید آنها صورت نمیگیرد که در نتیجه امکان نشت مواد، تحت هیچ عنوان در آنها وجود نداشته و در برابر خوردگی شیمیایی نیز کاملا مقاوم هستند.